LÝ DO THAM DỰ

CƠ HỘI THAM DỰ SỰ KIỆN LỚN NHẤT

VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Để tham dự DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM 2023 ,
xin vui lòng liên hệ:

Ms. HỒNG NGUYỄN | IEC Group
Tel: 024 666 32450 máy lẻ 15
Mobile: 0973 466 428