Ông Baik Nam Cheol

Ông Baik Nam Cheol
Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông minh, Viện Kỹ thuật và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)

 

| TIỂU SỬ

Ông nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ về quy hoạch đô thị tại Đại học Quốc gia Seoul, và là người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Đô thị Thông minh tại KICT (Viện Kỹ thuật và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc)

| CHỦ ĐỀ

Cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, xanh sinh thái ở Hàn Quốc

| TÓM TẮT

Bài trình bày này giới thiệu “Cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, xanh sinh thái ở Hàn Quốc”, đồng thời đưa ra các khuyến nghị về chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị và đề xuất chiến lược phát triển thành phố thông minh và xanh hóa đô thị tại Việt Nam.