TIN TỨC

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam (2022)

Quy hoạch đô thị thông minh hướng đến đô thị thông minh (2022)

Thành phố thông minh: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam (2022)

Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá đô thị thông minh (2022)

Một số giải pháp cho xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam (2022)

Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh: Cần có nhiều giải pháp đột phá hơn (2022)

Thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam (2022)

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng đô thị thông minh đáng sống (2022)

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh (2022)

Xây dựng đô thị thông minh: Thay đổi tư duy là yêu cầu quan trọng (2022)

Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh (2022)

Phát triển đô thị thông minh trên metaverse và gợi ý cho Việt Nam (2022)

4 bài học, kinh nghiệm về triển khai đô thị thông minh (2022)

Đô thị thông minh – xu hướng phát triển trong tương lai (2021)

Phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (2021)

Sổ tay thành phố thông minh Việt Nam: Tài liệu phục vụ tăng trưởng cho các đô thị (2021)