UN-HABITAT

| GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người trong một thế giới đô thị hóa

Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủy quyền để thúc đẩy các thị trấn và thành phố bền vững về mặt xã hội và môi trường. UN-Habitat là tâm điểm cho tất cả các vấn đề đô thị hóa và định cư của con người trong hệ thống LHQ.

UN-Habitat làm việc với các đối tác để xây dựng các thành phố và cộng đồng hòa nhập, an toàn, có khả năng phục hồi và bền vững. UN-Habitat thúc đẩy đô thị hóa như một lực lượng chuyển đổi tích cực cho người dân và cộng đồng, giảm thiểu sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử và nghèo đói.

Sứ mệnh của chúng tôi

UN-Habitat làm việc tại hơn 90 quốc gia để thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi ở các thành phố và khu định cư của con người thông qua kiến thức, tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và hành động hợp tác.

Kế hoạch chiến lược 2020-2023 của UN-Habitat áp dụng cách tiếp cận tích hợp và chiến lược hơn để giải quyết những thách thức và cơ hội của các thành phố thế kỷ XXI và các khu định cư khác của con người. Sứ mệnh của UN-Habitat thể hiện bốn vai trò chính của tổ chức, có thể tóm tắt là: nghĩ, làm, chia sẻ và hợp tác.

NGHĨ: Công việc quy phạm của UN-Habitat, bao gồm nghiên cứu đột phá và nâng cao năng lực, đặt ra các tiêu chuẩn, đề xuất các chuẩn mực và nguyên tắc, chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích, giám sát tiến bộ toàn cầu và hỗ trợ xây dựng các chính sách liên quan đến các thành phố bền vững và các khu định cư của con người.

LÀM: Công việc vận hành của UN-Habitat có nhiều hình thức hỗ trợ kỹ thuật khác nhau, dựa trên chuyên môn độc đáo của nó trong đô thị hóa bền vững và ứng phó với khủng hoảng. UN-Habitat thực hiện các dự án để cung cấp hỗ trợ giá trị gia tăng và phù hợp cho các quốc gia.

CHIA SẺ: Thông qua vận động, truyền thông và tiếp cận, UN-Habitat huy động sự hỗ trợ của công chúng, chính trị và tài chính và hành động hợp tác để truyền cảm hứng cho sự thay đổi về chất trong các kế hoạch phát triển quốc gia, khung chính sách, thực tiễn phát triển và lựa chọn đầu tư cho phát triển đô thị bền vững ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.

ĐỐI TÁC: UN-Habitat hợp tác với các chính phủ, liên chính phủ, các cơ quan LHQ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức, tổ chức học thuật và khu vực tư nhân để đạt được kết quả lâu dài trong việc giải quyết các thách thức của đô thị hóa.