Liên HỆ

PHỐI HỢP TỔ CHỨC

CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, BỘ XÂY DỰNG
TẬP ĐOÀN IEC

THÔNG TIN  LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ, QUẢNG BÁ & TRUYỀN THÔNG, TRIỂN LÃM

Cô Nghiêm Thanh Mai
Phụ trách sự kiện
  • Di động: 0918 143 226
  • Email: mai.nghiem@iecgroup.com.vn

ĐĂNG KÝ KHÁCH THAM DỰ

Chị Hồng Nguyễn
Phụ trách Khách tham dự
 024 666 32450 máy lẻ 15
Di động 0973 466 428
 Email: attendee@vietnamurbansummit.vn

ĐĂNG KÝ BÁO CHÍ

Chị Quỳnh Bùi
Phụ trách Truyền thông

  • Di động: 0854 253 636
  • Email: quynh.bui@iecgroup.com.vn
Loading